Home Prof. Hong WEI Lab People Publications Album Position Contact 中文
Hong Wei
Professor
Phone: +86-10-82648147
Email:weihong@iphy.ac.cn
 
 
 
 
 
Long Gao
Post doctor
Phone: +86-10-82648147
Email: dragontall@iphy.ac.cn
 
 
 
 
 
 
 
Yichen Zhang
Ph.D student
Phone: +86-10-82648147
Email: zhangyichen@iphy.ac.cn
 
 
 
 
 
 
 
Chunqiu Li
Graduate student
Phone: +86-10-82648147
Email: lichunqiu@iphy.ac.cn
Zhuangzhuang Zhou
Graduate Student
Phone: +86-10-82648147
Email: zhouzhuangzhuang23@mails.ucas.ac.cn
 
  Wenjun Zhang Doctor 2023
  Yijie Niu Doctor 2023
  Xiaohong Yan Doctor 2022
  Long Gao Doctor 2018
  Zhili Jia Doctor 2017
  Deng Pan Doctor 2015